Horren24.nl is een handelsnaam van Bastaard. Bastaard hanteert, in relatie tot haar producten aangeboden op de website Horren24.nl of afgeleiden daarvan, de algemene voorwaarden van Stichting Webshop Keurmerk en de aanvullende algemene voorwaarden op deze pagina.

Deze algemene voorwaarden, alsmede alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op deze website, zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen via Horren24.nl tussen Bastaard en de klant. Het accepteren van een aanbieding of het doen van een bestelling via Horren24.nl, houdt in dat u deze algemene voorwaarden aanvaardt.

Herroepingsrecht en retourneren

De producten van Horren24.nl zijn uitgesloten van het herroepingsrecht aangezien de producten tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de klant – als zijnde gepersonaliseerde maatwerkproducten – en derhalve voor verdere verkoop aan anderen ongeschikt zijn. De consument kan dus niet over het herroepingsrecht beschikken.
Horren24.nl neemt alleen retouren aan die goed verpakt retour worden gestuurd. Eventuele bijkomende schades komen voor rekening van de consument.

Levertijd

Wij streven naar een levertijd van maximaal 20 werkdagen. De door ons opgegeven levertijd is indicatief en kan nimmer worden beschouwd als een fatale termijn. Vertragingen in de opgegeven levertijden – ongeacht de oorzaak daarvan – kunnen nimmer aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

Prijzen en BTW

Alle (actie)prijzen zoals die worden vermeld op de website zijn inclusief BTW en onder voorbehoud van typefouten. Voor alle producten geldt het BTW tarief van 21%.

Betaling

Alle betalingen aan Horren24.nl verlopen via de internkassa van Mollie en/of Pay, daarbinnen zijn onder andere de betaalmethoden iDeal, Bankoverschrijving en Bankcontact beschikbaar.

Klachten

Klachten ter zake van gebreken en de kwali- of kwantiteit van producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering schriftelijk, per e-mail of via de digitale klantenservice bij ons te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle vorderingsrechten terzake. Bij gegrond verklaarde klachten kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op heruitvoering van de overeenkomst. Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.

Schade aan producten en/of foutieve leveringen

Schades aan product(en) en/of foutieve leveringen dienen binnen 12 uur te worden gemeld via het schadeformulier.
Het herleveren van de producten zal conform de afmetingen originele opdracht geschiede.

Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

Bastaard is niet aansprakelijk voor schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de via deze website aangeboden software en/of producten, noch voor misverstanden, verminkingen, vertragingen of iedere andere vorm van schade door levering van- of gebruik van bij Horren24.nl bestelde producten en diensten. Correspondentie betreffende de op deze website aangeboden software en bestelde producten, vindt plaats via e-mail en internet. U bent zelf verantwoordelijk voor het aan Bastaard verstrekken van het juiste NAW-gegevens, telefoonnummer(s),e-mailadres en juiste betalingsgegevens. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het juist instellen van uw computer en hierop draaiende programma’s als firewalls, spamfilters en virusscanners, zodat aan u verstuurde berichten en bestellingen kunnen worden ontvangen.

Vrijwaring

De klant is zelf verantwoordelijk voor de maatvoering en montage van de bestelde producten. Bastaard gaat ervan uit dat de klant zelf rekening houdt met inmeten en zich verdiept in de producten alvorens te bestellen. Het over het hoofd zien van bijvoorbeeld een neuslat, afwaterdorpel of rooster/dauerlufter en/of het verkeerd meten/monteren geeft geen recht op compensatie in welke vorm dan ook.